Skip to main content

Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie

Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid

Nieuwstraat 23

8011 TL Zwolle

info@liekehelmes.nl

BTW NL001870644B82             

KvK 75704560   

Bankrekening NL92 KNAB 0259579076

Artikel 1. Wat doe ik en hoe doe ik dat?

1.1 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid is te vragen als projectleider, procesbegeleider,
gespreksleider en vertrouwenspersoon in het Sociaal Domein, Onderwijs en Welzijnswerk.
De kaders die hiervoor gelden staan opgenomen in de inlenersovereenkomst die we aan het
begin van onze samenwerking zullen ondertekenen. De inlenersovereenkomst vormt samen
met deze algemene voorwaarden, de voorwaarden voor het huidige project en projecten in
de toekomst, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Wanneer bepalingen in de inlenersovereenkomst afwijken van de algemene voorwaarden,
zullen deze bepalingen prevaleren. Andere afwijkingen zijn alleen geldig wanneer deze
schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid heeft een inspanningsverplichting om het geformuleerde
resultaat te behalen.

1.5 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid start met een inventarisatie waarbij het doel, de planning
en het budget van de opdracht samen met u wordt bepaald. Het is belangrijk dat u hierbij
alle relevante informatie aanlevert.

1.6 De afspraken voor de opdracht worden vervolgens geformuleerd in een
inlenersovereenkomst. Wanneer u akkoord gaat met deze inlenersovereenkomst, door
ondertekening of een akkoord per e-mail, ontstaat er een overeenkomst. Wanneer Lieke
Helmes – ziel & zakelijkheid op uw verzoek al met de werkzaamheden start voor de
ondertekening of akkoord, is er ook sprake van een overeenkomst.

1.7 Gedurende de opdracht neemt Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid contact op om tussentijds
te evalueren.

  Artikel 2. Begin, uitvoering en einde van de opdracht

  2.1 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid voert de werkzaamheden uit van het project bij u op
  locatie, vanuit huis of een flexplek. Wanneer Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid bij u op
  locatie werkzaamheden verricht dient u ervoor te zorgen dat er toegang is tot de nodige
  informatie en systemen. Daarnaast zorgt u voor een goede en veilige werkplek, conform de
  regels van de Arbeidsomstandighedenwet. Indien Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid de
  werkzaamheden niet kan uitvoeren, omdat niet aan de verplichtingen uit dit lid is voldaan,
  moet u de geplande uren toch vergoeden.

  2.2 Wanneer Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid arbeidsongeschikt raakt, hoeft er geen directe
  vervanging te regelen. Bij arbeidsongeschiktheid van langer dan twee maanden, zal er met u
  overleg zijn over de mogelijkheden van vervanging dan wel het eindigen van het project.

  2.3 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid mag alleen werkzaamheden uitvoeren, die niet binnen het
  overeengekomen project vallen, wanneer hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

  2.4. Het is tijdens de opdracht niet toegestaan om Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid aan een
  derde ter beschikking te stellen.

  2.5 Het project eindigt wanneer de het einddoel is behaald, of wanneer de einddatum is bereikt.

  2.6 Indien u verlenging wenst zullen we samen naar de mogelijkheden kijken. Verlenging van de
  opdracht zal via een opdrachtverlenging worden overeengekomen.

  2.7 Tussentijdse beëindiging van een opdracht is slechts mogelijk indien partijen uitdrukkelijk
  schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het
  oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling
  schriftelijk overeengekomen zijn

  2.8 In het geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling of staking of
  overdracht van het bedrijf van de ene partij, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst
  te ontbinden of de werkzaamheden op te schorten.

   Artikel 3. Wat mag u van mij verwachten?

   3.1 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een
   inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
   uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

   3.2 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk
   rekening houden met uw redelijke wensen, mits dit naar oordeel van Lieke Helmes – ziel &
   zakelijkheid bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

   3.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lieke
   Helmes – ziel & zakelijkheid het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
   derden. Hierover vindt vooraf overleg met u plaats, u zult de uitvoering door derden niet
   weigeren zonder een redelijke grond.

   3.4 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door
   uw organisatie, uw medewerkers of uzelf ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie.

   3.5 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid verplicht zich strikt aan de overeengekomen afspraken te
   houden, behoudens onvoorziene omstandigheden.

   3.6 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid brengt de opdrachtgever zowel telefonisch als schriftelijk
   op de hoogte indien opdrachtnemer onverhoopt een afspraak moet annuleren. Er worden in
   dit geval geen kosten in rekening gebracht.

    Artikel 4. Wat verwacht ik van u?

    4.1 U dient zich ten aanzien van Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid op een zorgvuldige wijze te
    gedragen en de werkzaamheden op een dusdanige wijze te coördineren zodat er geen
    vertraging in de werkzaamheden wordt opgelopen.

    4.2 Omdat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid op
    uw locatie, dient u actieve voorlichting te geven over de veiligheidsmaatregelen en de
    gehanteerde Risico Inventarisatie & Evaluatie. Mocht er zich toch een ongeval voor doen,
    dient u alle (wettelijke) maatregelen te nemen om schade te beperken.

    4.3 U dient steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en
    noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

    4.4 U staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Lieke Helmes – ziel
    & zakelijkheid verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

    4.5 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat u uw genoemde
    verplichting niet nakomt dan wel de door uw verstrekte informatie niet voldoet aan
    hierboven genoemd punt, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor uw rekening van
    en is Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden
    meerwerk in rekening te brengen

     Artikel 5. Wat zijn de kosten en hoe betaalt u deze?

     5.1 De opdracht die wordt uitgevoerd, wordt op basis van het aantal uren dat Lieke Helmes – ziel
     & zakelijkheid besteed in rekening gebracht. Het gemiddeld aantal uren per week is met uw
     overeenkomsten in de inlenersovereenkomst. Het uurtarief staat vermeld in de betreffende
     inlenersovereenkomst.

     5.2 De reis- en arrangementskosten zijn exclusief het overeengekomen uurtarief en zullen extra
     in rekening gebracht worden. Met een kilometervergoeding van € 0,21 per gereden
     kilometer.

     5.3 De facturen worden na iedere periode van maand opgemaakt en toegezonden. Bezwaren
     tegen een factuur moeten binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend.
     Indien er geen tijdig bezwaar wordt gemaakt, wordt de factuur als akkoord beschouwd.

     5.4 Indien u niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, bent u zonder enige
     ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid steeds
     gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege
     blijft is Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid gerechtigd de uitvoering van de opdracht
     onmiddellijk op te schorten.

     5.5 U bent bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid alle in
     redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden,
     waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in
     werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze
     de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten
     bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag

      Artikel 6. Wat gebeurt er in geval van overmacht?

      6.1 Wanneer er sprake is van overmacht, zoals oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim,
      brand et cetera, waardoor Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid haar verplichtingen richting u
      niet meer kan nakomen, kunt u de overeenkomst ontbinden wanneer deze situatie zes
      maanden of langer duurt.

      6.2 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid is in geval van overmacht gerechtigd de uitvoering van de
      opdracht op te schorten, zonder dat hierdoor sprake is van een toerekenbare tekortkoming
      of enige vorm van schadevergoeding.

      6.3 Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet verstaan, een situatie waardoor de
      werkzaamheden wel kunnen worden uitgevoerd maar dit op een andere manier moet
      worden ingericht (zoals digitaal of op afstand).

       Artikel 7. Hoe ga ik om met persoonsgegevens en (vertrouwelijke) informatie?

       7.1 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en
       regelgeving zoals de AVG. Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid respecteert de privacy en doet
       er alles aan om deze te beschermen. Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid is transparant over de
       soorten gegevens die verwerkt worden, de doelen voor de verwerking, met wie er eventueel
       gegevens gedeeld worden en de rechten ten aanzien van de gegevens.

       7.2 U garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens door u aan Lieke Helmes – ziel
       & zakelijkheid rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de
       overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.

       7.3 Indien u een verzoek wil indienen op basis van een recht gebaseerd op de privacywetgeving,
       zoals het recht tot overdracht of verwijdering, kunt u dit indienen via info@liekehelmes.nl

        Artikel 8. Auteurs- en eigendomsrecht

        8.1 Van het door Lieke Helmes verstrekte trainings-, intervisemateriaal blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van Lieke Helmes mag niets uit de uitgave(n) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of anderszins. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

        Artikel 9. Wat kunt u doen wanneer u een klacht heeft?

        9.1 Wanneer u een klacht heeft hoor ik dit graag zo snel mogelijk, zodat ik kan meedenken in
        een oplossing. Dit kan per mail naar info@liekehelmes.nl . Mochten we hier niet uitkomen of
        voelt u zich onvoldoende gehoord dan kunt u contact opnemen met Karin Löwik
        mail@karinlowik.nl of 06-47935043. Zij is te benaderen als extern vertrouwenspersoon van
        Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid

        Artikel 10. Slotbepaling

        10.1 Op de inlenersovereenkomst en alle daaruit vloeiende opdrachten of handelingen is het
        Nederlands recht van toepassing.

        10.2 Lieke Helmes – ziel & zakelijkheid is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van
        toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden

         17 mei 2024