Skip to main content

Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie

Lieke Helmes – ziel en zakelijkheid

Diasporalaan 78

8017 DJ Zwolle

info@liekehelmes.nl

BTW NL001870644B82             

KvK 75704560   

Bankrekening NL92 KNAB 0259579076

1.   Definities

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lieke Helmes en opdrachtgever betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen of intervisie zoals aangeboden op www.liekehelmes.nl.

1.2 Onder ‘trainingen en intervisie’ wordt verstaan een door LH georganiseerde scholing bestaande uit een of meerdere dagen waarvoor individuele personen zich kunnen aanmelden.

1.3 Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan de natuurlijke persoon die opdracht geeft tot het houden van de training of intervisie.

1.4 Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan de natuurlijke persoon die aangemeld is om een training of intervisie te volgen.

1.5 Onder ‘opdrachten’ worden alle inschrijvingen voor trainingen en intervisie verstaan.

2.   Algemeen

2.1 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Lieke Helmes schriftelijk of per e-mail is bevestigd.

2.2 Alle betalingen dienen door overschrijving op de aangegeven bankrekening te geschieden of via de betaalprocedure op www.liekehelmes.nl. Andere vormen van betaling worden niet geaccepteerd.

2.3 Afspraken met en toezeggingen van derden zijn niet geldig.

2.4 De klant erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door de opdracht te plaatsen, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een verwijzing naar de eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht.

2.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lieke Helmes met haar opdrachtgever te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgever van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.7 Een e-mail wordt gelijkgesteld aan ‘schriftelijk’.

3.   Voorwaarden deelname trainingen en intervisie

3.1 De opdrachtgever tot 4 weken voor aanvang van de (eerste) trainings- of intervisiedag kosteloos annuleren of eenmalig verplaatsen.

3.2 Tussen 1 tot 4 weken voor aanvang van de (eerste) training- of intervisiedag kan de opdrachtgever annuleren, maar worden er 50% van de kosten in rekening gebracht.

3.3 Bij annulering binnen een termijn van 7 dagen wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

3.4 Bij meerdaagse trainingen of intervisie kan de opdrachtgever bij annulering van een trainings- of intervisiedag deze verplaatsen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

4.   Beëindiging

4.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij schriftelijk een andere betaling overeengekomen is.

5.   Uitvoering door opdrachtnemer

5.1 Lieke Helmes neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Lieke Helmes zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Lieke Helmes bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lieke Helmes het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hierover vindt vooraf overleg plaats met de opdrachtgever, die de uitvoering door derden niet zal weigeren zonder een redelijke grond.

5.4 Lieke Helmes verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie.

5.5 Lieke Helmes verplicht zich strikt aan de overeengekomen trainingsdata te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden.

5.6 Lieke Helmes brengt de opdrachtgever zowel telefonisch als schriftelijk op de hoogte indien onverhoopt een training of intervisie geannuleerd moet worden. Er worden in dit geval geen kosten in rekening gebracht.

6.   Medewerking door opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal Lieke Helmes steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

6.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Lieke Helmes verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

6.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hierboven genoemd punt, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Lieke Helmes bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

7.   Betaling

7.1 Lieke Helmes brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering op de aangegeven wijze.

7.2 De reis- en arrangementskosten zijn niet bij het bedrag inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is de opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

7.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan opdrachtnemer alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

8.   Auteurs- en eigendomsrecht

8.1 Van het door Lieke Helmes verstrekte trainings-, intervisemateriaal blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van Lieke Helmes mag niets uit de uitgave(n) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of anderszins. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

9.   Klachten

9.1 Als je ontevreden bent over een van de diensten informeer Lieke Helmes hier dan direct per mail over. Lieke Helmes verplicht zich de klacht serieus te nemen en samen met opdrachtgever naar een oplossing te zoeken.

9.2 Klachten moeten binnen 30 dagen na start van de dienst gemeld worden. Klachten die later worden ingediend worden wel behandeld maar het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling vervalt.

10.       Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Lieke Helmes wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

10.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., emotionele schade is uitgesloten.

10.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, kan de opdrachtgever Lieke Helmes schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn om de verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

11.       Privacy

11.1 Tijdens de trainingen en intervisie worden geen foto’s of andere opnamen van deelnemers gemaakt door Lieke Helmes. Tenzij hiervoor van te voren toestemming voor wordt gevraagd door Lieke Helmes. Het is deelnemers niet toegestaan foto’s of andere opnamen te maken van andere deelnemers zonder toestemming vooraf.

11.2 Tijdens de trainingen en intervisie worden geen deelnemerslijsten uitgereikt, noch wordt uitgebreide persoonlijke informatie gedeeld.

11.3 Bij iedere interactie tussen de bezoeker van de website www.liekehelmes.nl , is de AVG van toepassing. Hoe de privacy gewaarborgd wordt staat in de privacyverklaring.

12.       Overig

12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en Lieke Helmes overeengekomen zijn.

12.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

13.       Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Bij eventuele geschillen zijn zowel de opdrachtgever en Lieke Helmes verplicht om zich in te spannen om het geschil onderling op te lossen, voordat het geschil aan de rechter voorgelegd wordt.

13.2 Indien opdrachtgever en Lieke Helmes er onderling niet uitkomen, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de rechter.

13.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22 mei 2020