Trainer

Je potentieel leven

Potentieel is het je laten meenemen door levensenergie. Potentieel is er altijd, voor iedereen. Het kan alleen in meer of mindere mate stromen. Je kunt er in meer of mindere mate mee in contact zijn. Er kunnen goede redenen zijn waarom potentieel niet stroomt, zoals belemmerende overtuigingen of gedachten. En potentieel leven kan ook beangstigend zijn en heeft consequenties. Want stel je voor dat je volledig je potentieel leeft, wat kan er dan bijvoorbeeld niet of heb je geen tijd of aandacht meer voor? Ook dat kan een reden zijn om niet volledig je potentieel te benutten, de consequenties zijn te groot.

Wanneer: Woensdag 18 januari 2023

Hoe laat: 19.30 – 21.30uur (inloop vanaf 19.15uur)

Waar: Stadkamer Centrum (Zeven Alleetjes 1a Zwolle)

Kosten: Geen

Meer informatie vind je op onderstaande link.

Afbakening Jeugdwet

Wat zijn de grijze gebieden tussen de Jeugdwet en andere wetten? Denk hierbij aan de Wmo, Wlz, Passend Onderwijs, Zvw en de Verlengde Jeugdwet. Welke zorg of ondersteuning valt onder welke wet? In deze training wordt er vooral droge stof behandeld. Zodat de jeugdconsulent weer helder krijgt hoe het ook al weer zit met de verschillende wetten en/of nieuwe informatie krijgt over de verschillende wetten.

VN Verdrag Handicap

In 2016 werd in Nederland het VN Verdrag Handicap geratificeerd. Het doel van dit verdrag is de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het is voor de twee miljoen mensen met een functiebeperking of psychische kwetsbaarheid nog altijd niet vanzelfsprekend om mee te doen in de samenleving. In deze training wordt wetgeving besproken én daarnaast meer bewustwording gecreëerd wat het begrip inclusie eigenlijk betekent. Wat houdt een inclusieve samenleving in? Hoe kan er ruimte gemaakt worden voor diegenen of datgene wat er niet vanzelf bij hoort? Wat vraagt het van jou als medemens of organisatie?

Gespreksleider

Lieke is ook te vragen voor het begeleiden van diverse gesprekken of sessies. Denk aan een intervisie, een socratisch gesprek of een moreel beraad. Dit kan in ondersteuning zijn of in de vorm van train-de-trainer. Altijd met de focus op verbinding en verdieping.